Μελέτη Κατασκευή Συστημάτων Καθαρισμού Πόσιμου Ύδατος Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ:

3x60m3/h, 2x48m3/h

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2001