Ισολογισμός 2014

Μπορείτε να δείτε τα οικονομικά στοιχεία του 2014 πατώντας παρακάτω:

Ισολογισμός

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης