Κατασκευή Διϋλυστηρίου Ύδατος Ορεστιάδος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ Δ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ