Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Ορφέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΕΑ – ΜΑΝΔΡΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ(ΡΟΥΣΑ),ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007